muzyka-zycia

Temat: Uczeń z orzeczeniem PPP
" /> ">Czy dla ucznia mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , który uczy się w szkole podstawowej ogólnodostępnej powinien być program szkoły specjalnej ? Nie. Realizuje program taki, jak pozostali uczniowie dostosowany do jego potrzeb określonych w orzeczeniu. a)należy napisać dla niego program edukacyjno -terapeutyczny w oparciu o diagnozę z PPP i pedagogiczną. b) część edukacyjna programu obejmuje dostosowanie - z każdego przedmiotu. Część terapeutyczna określa cele, metody, formy i treści zajęć terapetycznych dla tego ucznia. c) zajecia terapeutyczne: rodzice zwracają się pisemnie do dyrektora szkoły, ten z kolei do organu prowadzacego...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=10849Temat: Psychiatra Koszalin
... poradnictwa zawodowego – wspieranie rozwoju zawodowego dzieci i młodzieży poprzez udostępnianie i upowszechnianie informacji zawodowych, udzielanie porad indywidualnych uczniom i rodzicom w zakresie kształcenia zawodowego i planowania kariery zawodowej; prowadzenie treningów...
Źródło: depresja.ws/index.php?showtopic=3377


Temat: Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadry Oświatowej ‟AWANS” oraz Gmina Miejska Świdnik zapraszają do uczestnictwa w projekcie ‟Edukacja na miarę potrzeb ucznia” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Okres realizacji: 01.10.2009 – 28.02.2010. Bezpłatne szkolenie adresowane jest do nauczycieli: 1. zameldowanych w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej na terenie powiatu świdnickiego 2. zatrudnionych w publicznej szkole podstawowej należącej do powiatu świdnickiego 3. codziennie pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (trudności w nauce i zachowaniu) 4. wyrażających chęć uczestnictwa w szkoleniu, wynikającą w bezpośredni sposób z potrzeb szkolnej społeczności lokalnej. Program szkolenia: Moduł I. Organizacja nauczania dziecka z deficytami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Moduł II. Pedagogiczna i psychologiczna diagnoza potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia. Moduł III. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju ucznia: metody i techniki, indywidualny program nauczania, ocenianie. Liczba godzin: 28 Uczestnikom zapewniamy dydaktykę, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie (obiad, kawa, herbata, ciastka). Szczegółowe informacje: WODKO ‟AWANS” Lublin, ul....
Źródło: forum.swidnik.net/viewtopic.php?t=3026


Temat: Co o tym sądzicie!?-Nowe formy pomocy psychol. dla uczniów
" />Nowe formy pomocy psychologicznej dla uczniów 5 mln uczniów zaczyna dziś rok szkolny. Co piąty z nich może potrzebować pomocy psychologa. Szkoły szykują rewolucję. MEN w zeszłym roku podawał, że 12-13 proc. uczniów musi być objętych pomocą psychologiczną, ale statystyki uwzględniały tylko tych, którzy mieli diagnozę poradni psychologiczno-pedagogicznej. W rzeczywistości potrzebujących wsparcia jest o wiele więcej. Według danych GUS w zeszłym roku w podstawówkach, gimnazjach, ogólniakach, technikach i zawodówkach uczyło się 142,8 tys. uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Do tej pory uczniowie ci byli kierowani do poradni psychologiczno-pedagogicznych. Teraz MEN chce, by to nauczyciele diagnozowali problemy u uczniów i udzielali im fachowej pomocy psychologicznej. Wsparcia mają im udzielić szkolne zespoły ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Niektóre ośrodki kształcące nauczycieli prowadzą już szkolenia, które ... dziecko: nie tylko, jak pisze i czyta, ale też, jak się porusza, jak wyraża emocje, jak mówi. Każdy uczeń, u którego szkoła zdiagnozuje problemy, ma mieć Indywidualną Kartę Potrzeb i Świadczeń. Po co? By jak najwcześniej rozpoznać przyczyny szkolnych niepowodzeń, już w podstawówce zdiagnozować dysleksję, ale też wyłapać talenty. Dla każdego ucznia zespół ma opracować indywidualny program edukacyjny. I przynajmniej raz w roku o efektach pracy opowiedzieć rodzicom. - To rewolucja - mówi Lilia Kopczyńska z kuratorium w Toruniu. - Takiej opieki uczniowie nie mieli w szkołach nigdy. MEN rozszerza grono uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. To już nie tylko niepełnosprawni, chorzy, niedostosowani społecznie, ale też dzieci wybitnie uzdolnione, odmienne kulturowo, np. romskie, wracające z zagranicy, czy takie, które przeżyły jakąś traumę. Nowe przepisy...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12311


Temat: Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej
" />Policzmy to razem – Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej Już w październiku gimnazjaliści zasiądą do pierwszego e-egzaminu z matematyki. Co roku ich postępy będą testowane, a wyniki badane. I tak przez trzy lata. Rusza nowy projekt wydawnictwa Nowa Era i dr Jacka Stańdo z Politechniki Łódzkiej, pomysłodawcy ubiegłorocznej e-matury. Dr Jacek Stańdo jest pionierem w badaniach edukacyjnych z wykorzystaniem rozwiązań internetowych. Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadził pierwsze w Polsce e-egzaminy. W 2008 r. przetestował ponad 4 tysiące gimnazjalistów próbnym e-egzaminem z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, a w ubiegłym roku przeprowadził próbną e-maturę z matematyki. Obecnie wraz z wydawnictwem Nowa Era rozpoczął projekt Policzmy to razem - Ogólnopolską Akcję Diagnozy Matematycznej. Jest to najbardziej zaawansowane badanie z dotychczasowych i pierwsze na taką skalę w Europie. Celem projektu jest monitorowanie wiedzy i umiejętności matematycznych gimnazjalistów w perspektywie trzech kolejnych lat. E-egzaminy co roku będą rozwiązywać ci sami uczniowie, a dzięki ich pracy nauczyciele i dyrektorzy otrzymają szczegółową informację zwrotną na temat efektywności nauczania matematyki w swoich gimnazjach. Dla potrzeb projektu Nowa Era uruchomiła specjalną platformę internetową www.policzmytorazem.pl, na której nauczyciele mogą rejestrować swoich uczniów. Nabór trwa do 17 września, a udział w akcji jest bezpłatny. Każdego roku wyniki diagnozy będą udostępniane zarejestrowanym nauczycielom tuż po e-egzaminie, którego pierwsza odsłona na początku października. Diagnoza jest wielopłaszczyznowa a zastosowanie technologii informatycznych pozwala na obiektywną i porównywalną ocenę. Nauczyciele matematyki dostaną możliwość potwierdzenia skuteczności swoich metod nauczania, a szkoła diagnozę poziomu wiedzy i umiejętności gimnazjalistów z przedmiotu, który od bieżącego roku stał się obowiązkowy na egzaminie maturalnym. ‟Zebrane dane dostarczą wielu cennych informacji Ministerstwu Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a także samym nauczycielom” – wylicza dr Jacek Stańdo. Ogólnopolska Akcja Diagnozy Matematycznej jest koncepcyjnie inną propozycją niż egzaminy prowadzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną mierzące tzw. edukacyjną wartość dodaną. W odróżnieniu od nich diagnoza w całości opiera się tylko na badaniach wiedzy i umiejętności z ... wielopłaszczyznowym zdiagnozowaniem kondycji nauczania matematyki w polskich gimnazjach projekt Nowej Ery realizuje również dodatkowe cele. Twórcy akcji wierzą, że zastosowanie multimedialnych egzaminów wpłynie na podwyższenie poziomu umiejętności informatycznych uczniów, a także...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=206999


Temat: Czego pani Hall chce dla oświaty...
zawodowym, które proponuje resort. Związek zorganizował dziś demonstrację w tej sprawie. Kilkuset nauczycieli i związkowców demonstruje przed siedzibą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, gdzie odbywa się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i podsumowująca regionalne spotkania na temat proponowanych przez resort zmian. W konferencji bierze udział minister edukacji Katarzyna Hall. - Nasza demonstracja to apel do pani minister, by opamiętała się - podkreślił prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Według ZNP, wprowadzenie zmian powinno być przesunięte do czasu: należytego przygotowania szkół do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów niepełnosprawnych; pełnego ... wprowadzenia projektowanych zmian. "Integracja i co dalej?", "Szanowna pani minister, Korczak by się za panią wstydził", "Tylko 560 poradni na 6 mln uczniów", "Jeden pedagog na 3,1 tys. uczniów" - m.in. ... zespołów ds. potrzeb edukacyjnych uczniów będą zobowiązani do zadań, które dzisiaj wykonują przede wszystkim pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. I tak od 1 września 2010 r. będą zobowiązani m.in. do: opracowywania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym: programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie, programów wsparcia uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Będą musieli także planować - w szczególności na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz ich realizacji oraz dokonywać okresowej oceny efektywności udzielanego wsparcia, w tym prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych oraz przedstawiania wniosków i zaleceń do dalszej pracy z uczniem. Obowiązkiem nauczycieli będzie także postawienie wstępnej diagnozy ucznia, zaplanowanie działań pomocowych, realizacja pomocy, sprawdzanie skuteczności, ewentualna modyfikacja planu, wzmocnienie pozytywnych zmian u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Od kilku tygodni protestują też pracownicy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych przeciwko projektowi rozporządzenia MEN ws. rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach. Według pracowników specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, propozycja resortu edukacji sprawi, że dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim zostaną pozbawione możliwości uczęszczania do tych placówek, co w konsekwencji może doprowadzić do likwidacji specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. W kwietniu i maju 2010 r. ZNP przeprowadziło na terenie całej Polski ankietę dotyczącą pracy nauczyciela z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wzięło w niej udział blisko 32 tys. nauczycieli. 78 proc. z nich zaznaczyło, że uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają szczególnego traktowania, a takowe wymaga tworzenia różnych klas (integracyjnych, terapeutycznych itp.). Uważają oni, że klasa, w tzw. masowej szkole publicznej, nie pozwoli na pełne zaspokojenie potrzeb edukacyjnych tych dzieci. Ankietowani pesymistycznie wyrażali się także o przygotowaniu nauczycieli do prowadzenia np. diagnozy pedagogicznej, terapii pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych i procesu resocjalizacji....
Źródło: wielodzietni.net/viewtopic.php?t=3585


Temat: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
" />III Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi W każdej szkole nawet co 5 uczeń to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, który wymaga zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Diagnoza oraz wybór właściwych metod w przypadku dzieci ze SPE są szczególnie trudne z uwagi na różnorodność problemów oraz brak często odpowiedniej współpracy ze strony rodziców i poradni. W takiej sytuacji działania pedagoga nie będą skutecznie wspierać dziecka w pokonywaniu jego deficytów. Aby pomóc Państwu prawidłowo zdiagnozować ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dobrać odpowiednie metody pracy, opracować indywidualny program wsparcia oraz podjąć skuteczną współpracę z rodzicami, Redakcja czasopisma ‟Głos Pedagogiczny” zaprasza na III edycję ogólnopolskiej konferencji dla pedagogów i psychologów szkolnych: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Miejsce i termin Warszawa, 18.10.2010 W trakcie szkolenia wystąpią eksperci prawa oświatowego, wybitni psycholodzy oraz pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem. Mając na uwadze różnorodność problemów oraz potrzeb uczniów ze SPE nasi prelegenci w szczególności zadbają o to, aby wesprzeć Państwa od momentu diagnozy, do organizacji pracy, po współpracę z rodzicami i poradnią. Program konferencji: Rozpoznawanie, diagnoza oraz pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - W jaki sposób diagnozować indywidualne problemy uczniów oraz dostosować do nich formy pomocy - Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych, programów wsparcia i programów nauczania dla uczniów - Jak skutecznie współpracować z rodzicami uczniów ze SPE - Możliwości wsparcia uczniów ze SPE ze strony szkoły oraz instytucji pozaszkolnych Praca z uczniem ze specyficznymi problemami w nauce - Diagnoza trudności w czytaniu, pisaniu i matematyce - Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a dostosowanie wymagań edukacyjnych - Praca terapeutyczna z uczniem dyslektycznym Praca z uczniem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) - Kryteria diagnostyczne oraz objawy ADHD - Formy pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową Praca z uczniem z niepełnosprawnością psychoruchową, wzrokową, słuchową szkole ogólnodostępnej - W jaki sposób stawiać wymagania uczniom z ograniczoną sprawnością, aby budować ich poczucie własnej wartości - Integracja ucznia z ograniczeniem sprawności w szkole i w klasie Prelegenci: Prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska – psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Socjalizacji i Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UAM oraz Katedry Psychologii Rozwoju i Edukacji SWPS w Warszawie. Członek Komitetu Psychologii PAN. Autorka i współautorka ponad 300 prac z zakresu psychologii rozwoju i edukacji, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, m.in.: ‟W ... w Strzelcach Opolskich. Jest redaktorem prowadzącym czasopisma ‟Głos Pedagogiczny” oraz autorką cyklu artykułów ‟Szkoła dla rodziców”. Dorota Macander - psycholog, nauczyciel-konsultant w Pracowni Profilaktyki Ośrodku Rozwoju Edukacji, trenerka. Szkoli pracowników oświaty...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=12240


Temat: powtarzanie klasy w I-III
" />Rada pedagogiczna podejmuje decyzję po zasięgnięciu opinii poradni lub lekarza i rodziców. Nie jest nigdzie powiedziane, że Rada nie może pozostawić ucznia na drugi rok jeśli rodzice nie zgłaszaja się na badanie. Przecież decyzja o nie promowaniu jest wykładnikiem wiedzy ucznia. Jeśli z obawy nauczyciele promują ucznia do następnej klasy to oznacza, że wiele dzieci nie powinno zgłaszać się na badania, bo nie warto. Przecież jak nie pójdą to poradnia się nie wypowie i dzicko zda. A przecież nie o to chodzi. Należy przekonać rodzica o potrzebie przeprowadzenia takiego badania z różnych ... do trzeciej klasy i co... Do naszej poradni trafiła niedawno dziewczynka, która nie powinna zdać (wg diagnozy w marcu) do następnej klasy( nie dokonywała analiz i syntez dłuższych wyrazów, nie pisała ... czytać i pisać a nawet liczyć, bo brak jest zgody rodziców. Gdyby było niepromowane i powiedzielibyśmy rodzicom, że w wyniku braku diagnozy nie wiemy jak mu pomóc, bo nie wiemy co ... czy wprowadziliśmy metody i formy pracy najbardziej korzystne dla tego dziecka, czy zmodyfikowaliśmy i napisaliśmy program do pracy z tym dziekiem, czy nawiązaliśmy pozytywny kontakt z rodzicami, wspieraliśmy ich działania edukacyjne...
Źródło: kursy.literka.pl/forum/viewtopic.php?t=5676